Презентація книг професора Дем’яненка Бориса Леонідовича.

09.06.2016 11:00

9 червня 2016 року о 13-й годині в рамках Фестивалю науки, присвяченого 30-річчю заснування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», у бібліотеці відбудеться презентація книг доктора  політичних наук, професора, декана історичного факультету Дем’яненка Бориса Леонідовича.

Довідка про автора

Борис Леонідович Дем’яненко народився 10 серпня 1968 р. в с. В’юнище Переяслав-Хмельницького району Київської області. У 1985 р. закінчив із золотою медаллю Циблівську середню школу Переяслав-Хмельницького району Київської області. У 1985 р. вступив на 1 курс історичного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, у 1992 р. закінчив з відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія та педагогіка».

Трудову діяльність розпочав 15 серпня 1992 р. на посаді вчителя історії Хоцьківської середньої школи Переяслав-Хмельницького району Київської області. З 01.09.1992 р. і по теперішній час працює в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». У вузі працював на посадах асистента кафедри суспільних наук, викладача кафедри історії та культури України, заступника декана філологічного факультету (1994-1995 рр.), старшого викладача кафедри історії та культури України, доцента кафедри філософії і політології, доцента кафедри політології, професора кафедри політології, декана історичного факультету (з 2002 р.). Упродовж 2000-2002 і 2004 рр. виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.

15 травня 2012 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток кратологічних знань в Україні» за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (науковий консультант – академік НАН України Левенець Ю. А.). 17 січня 2014 р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України Б. Л. Дем’яненку присвоєно вчене звання професора кафедри політології.

Борис Леонідович Дем’яненко з 2016 р. є членом науково-методичної комісії НМК 5 з соціальних наук та журналістики, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, підкомісії 052 Політологія Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (сектор вищої освіти).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» зі спеціальностей «Історія України», «Історія науки і техніки», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», «Соціальна філософія та філософія історії».

У 2003 і 2004 рр. – голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди); у 2007 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); у 2008 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Політології» (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника); у 2015-2016 рр. – заступник голови галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Гуманітарні науки» зі сп. «Історичні науки» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»).

Керує студентською науково-дослідною роботою, підготував 11-х призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія», 2-х призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Історії», 6-х призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Політичні науки».

Науковий доробок Бориса Леонідовича складає понад 240 публікацій з проблем компаративного аналізу класичних моделей тоталітаризму першої половини ХХ ст., посттоталітарного розвитку України, політології, кратології, виборчих систем, серед них: 2 індивідуальні монографії; 6 навчальних посібників (у співавторстві); 1 енциклопедія (у співавторстві); 6 енциклопедичних словників (у співавторстві); 1 методичний посібник (у співавторстві).

Наукова, викладацька та організаційна робота Дем’яненка Б. Л. відзначені Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Почесною Грамотою управління освіти і науки Київської ОДА (2002), Почесною Грамотою головного управління освіти і науки Київської ОДА (2011), Почесною Грамотою департаменту освіти і науки Київської ОДА (2012), Почесною Грамотою Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області (2005), Почесною Грамотою Інституту історії України НАН України (2005); Подяками ректорату Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2010), ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2012, 2016); Почесними Грамотами і Подяками Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди (2002-2016); Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди (№ 47 від 02.10.2008 р.); він є кавалером ордену «Геродот Галікарнаський» за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, № 25 від 11.01.2010 р.). 

 

·        Дем’яненко Б. Л. Розвиток кратологічних знань в Україні : монографія / Б. Л. Дем’яненко. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2011. – 794 с.

·        Дем’яненко Б. Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму : монографія / Б. Дем’яненко. – Київ : Нелень, 2000. – 254 с.

·        Дем’яненко Б. Л. Політологія : навч. посіб. / Н. В. Грицяк,  Б. Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко ; за ред. Б. Л. Дем’яненка. – 3-тє вид., допов. і уточн. – Київ : Софія-А, 2008. – 754 с.

·        Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред.:  В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. – 4-те вид. – Корсунь-Шевченківський :  Гавришенко В. М., 2013. – 560 с.

·        Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред.: В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. – 5-те вид. – Корсунь-Шевченківський :  Гавришенко В. М., 2015. – 912 с.

·        Історія політичної думки : навч. енциклопед. слов.-довід.  для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми ;[В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – 766 с.

·        Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

·        Політологія : навч. енциклопед.  слов.-довід. для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 779 с.

·        Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ–2000, 2015. – 492 с.

·        Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 396 с.

·        Українське суспільство в умовах радянського ладу : повсякденний вимір : навч. посіб. / В. П. Коцур (голов. ред.), О. М. Гончаренко,  Б. Л. Дем’яненко, О. Д. Ісайкіна, О. М. Лукашевич, В. В. Мічуда, Т. Ю. Нагайко, Я. О. Потапенко, О. А. Тарапон. – 2-ге вид. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О. М., 2014. – 574 с.

·        Дем’яненко Б. Л. Скорочений курс лекцій з політології : навч. посіб. Ч. 2 / Б. Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко. – Доп. і перероб . –  Переяслав-Хмельницький : Вісник Переяславщини, 2002. – 96 с.

·        Дем’яненко Б. Л. Скорочений курс лекцій з політології : навч. посіб. Ч. 3 / Б. Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Київ : Торба, 2003. – 194 с.

 

Учасники:

 

Викладачі та студенти історичного факультету

Колектив бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Науковці НІЕЗ «Переяслав»

Кореспонденти газет «Вісник Переяславщини», «Педагогічні обрії»

 

(модератори: Ольга Шкира)

(технічне забезпечення: Олександр Молоткін)