МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2017 

Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 2017:  articles.pdf (3 MB)

ЗБІРНИК СТАТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 2017 

(фахове видання):  Нз_42.pdf (2,3 MB)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ:

Pereiaslav conference_2017 eng.doc (50 kB) 

Pereiaslav conference_2017 ru.doc (36 kB) 

Pereiaslav conference_2017 ua.doc (45 kB)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 2017:  

Progamme Pereiaslav 2017.pdf (571,8 kB)

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

Інститут історії України НАН України

European Association  for Security (Польща)

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохове (Польща)

ГО «Асоціація  професіоналів з національної безпеки»

 

 

Інформаційне повідомлення:

Міжнародна науково-практична конференція

«Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів»

 

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, магістри, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції: 

 

«Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів»,

 

яка відбудеться 18-19 травня 2017 р.

за адресою:

ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав – Хмельницький, Київська область, індекс 08401.

 

Планується робота за такими напрямами:

-         громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного розвитку;

-         сучасні проблеми політичної системи України, зокрема, проблема співвідношення державної влади на місцях та місцевого саморядування; система балансу влади у політико-правовій системі України; зміни до Конституції як засіб політичної модернізації України; виборча система, як спосіб селекції політичної еліти України; державна служба, як форма адміністративно-виконавчої влади в Україні;

-         етнополітичні процеси в Україні в ХХІ столітті

-         проблеми етнічності у постбіполярній міжнародній системі;

-         феномен «Гібридної війни» та її наслідки для України;

-         інформаційний вимір в умовах «гібридної політики(війни)»;

-         Україна в системі європейської безпеки і співробітництва.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Наукові статті будуть:

-   розміщені на Web – сторінці за адресою: https://www.phdpu.edu.ua;

-   за результатами конференції буде видрукувано збірник матеріалів.

Заявки на участь та матеріали приймаються до 1 травня 2017 р.

Pdf варіант збірника безкоштовно.

Друкований варіант збірника можна буде замовити у видавництві ФОП Лукашевич О. М.

 

Вимоги до оформлення наукової статті:

1. Статті обсягом 0,5 д.а (12 сторінок), оформлені за чинними вимогами (Бюлетень ВАК України №5, 2009 р.), будуть надруковані у збірнику наукових праць (реєстрований постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р., №1 – 05/4) і обов’язково мають включати такі елементи:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (1/3 сторінки);

в) формування цілей статті (постановка завдання) – 5-10 рядків;

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (4-5 сторінок машинописного тексту);

д) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Статтї аспірантів, здобувачів подаються з рецензією наукового керівника.

Вимоги до оформлення авторського тексту

Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве 1,5, ліве – 3 см. Редактор:  MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14.

У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через один рядок) – ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими великими) літерами по центру.

Через 1 рядок після назви статті курсивом подається анотація ( 3-5 рядків) і ключові слова (5 -8):

а) українською мовою (курсивом);

б) через один рядок – російською мовою (курсивом);

в) через один рядок – англійською мовою (курсивом).

Основний текст статті подається нижче, через 2 рядки. Цитування й посилання внутрішньотекстове з використання квадратних дужок, де вказується номер у бібліотечному списку і після коми – сторінка, наприклад   [1, c. 65]. При оформленні тексту використовувати таку форму лапок та апострофа «…», ‘. Лапки закриваються після посилання, наприклад «…[1, c. 65].»

Через один рядок після оформлення тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком:

 

ЛІТЕРАТУРА

Список літератури оформлюється за вимогами «Бюлетеня вищої атестаційної комісії України» №5, 2009 р.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Іваненко Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Якщо авторів 2 і більше, то відомості про другого й інших подаються з нового рядка.

Обсяг статті  0,5 д.а (12 ст.)

 

Статті подаються до публікації в одному примірнику. Окремо подається диск з текстом, надрукованим в системі Microsoft Word. В електронному вигляді відправляти текст статті на ел. адресу: ukpolitic@gmail.com

 

На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони.

Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Відхилений оригінал авторові не повертається.

 

Телефон для довідок:

066 656 69 22 – Коцур Віталій Вікторович

 

Адреса оргкомітету: кафедра політології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, індекс 08401.

Секретар оргкомітету: к.і.н. викл. ст. кафедри політології Коцур Леся Михайлівна

Контактний телефон: +380957375052