Міжнародний круглий стіл

Програма:
 

 

Міжнародний круглий стіл

International Round Table on the Political Sciences

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ:

 ПОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ І ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

EUROPEAN FUTURE OF UKRAINE:

VIEW OF DOMESTIC AND POLISH RESEARCHERS

 

28 листопада 2017 р. Переяслав

November 28, 2017. Pereiaslav

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

 

вул. Сухомлинського, м. Переяслав-Хмельницький,

Київська обл., Україна, 08401

Телефон +38 (093) 075-95-75

Факс +38 (04567) 5-63-94

 

МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

 

Конференц-зала імені Василя Сухомлинського, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 28 листопада 2017 р.

 

Напрями роботи міжнародного круглого столу:

 

-     європейський погляд на українців закордоном;

-     сучасні проблеми українсько-польських міждержавних відносин;

-     українсько-польське транскордонне співробітництво;

-     актуальні питання пошуку спільних точок дотику в питаннях національної пам’яті;

-     Українська національна меншина в Польщі й поляки в Україні: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

 

Address of the organiZATION committee:

 

30, Sukhomlynskyi str, Pereyaslav-Khmelnytskyi,

Kiev region, Ukraine, 08401

Tel.: +38 (093) 075-95-75

Fax: +38 (04567) 5-63-94

 

conference IS TAKING PLACE AT THE

 

Vasyl Sukhomlynskyi Conference hall, State higher educational institution «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University», 30, Sukhomlynskyi str, Pereyaslav-Khmelnytskyi, Kiev region, on 28 November 2017.

 

Topics and areas of upcoming research:

 

−    An Epochian View of Ukrainians Abroad;

−    modern problems of Ukrainian-Polish inter-state relations;

−    Ukrainian-Polish cross-border cooperation;

−    actual questions of finding common points of touch in matters of national memory;

−    Ukrainian national minority in Poland and Poles in Ukraine: current state, problems and development trends.

 

Official languages of the conference: Ukrainian, Russian, Polish, English.

 

Організаційний комітет

 

Коцур В. П. – академік НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Дем’яненко Б. Л. – доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Радченко О. В. – доктор наук з державного управління, професор кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Вакулич В. М. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Калакура О. Я. – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Коцур В. В. – кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Ковтун О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Коцур Л. М. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Луцик О. О. – аспірант І року навчання, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Лялька В. С. – аспірант  І року навчання, викладач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

ORGANIZATION COMMITTEE

 

Kotsur V. P. – History Sc.D., Professor, Full member of the National Academy of Sciences of Ukraine (NAES of Ukraine), rector of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Demyanenko B. L. – Doctor of Political Sciences, Professor, Dean of the Faculty of History of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Radchenko O. V. – Public Administration Sc.D., Professor of the Department of Political Science, SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Vakulych V. M. – Political Sciences D.Sc., Professor, Head of the Department of Political Science of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Kalakura O.Y. – Doctor of Political Sciences, Leading Research Scientist of the Department of National Minorities of I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-National Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Kotsur V. V. – Political Sciences PhD, Assoc. Prof., Senior Research Scientist of the Department of National Minorities of I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-National Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Kovtun O. A. – PhD in Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy, Theory and Methods of Primary education of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Kotsur L. M. – History PhD, Senior Lecturer of the Department of Political Science of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Lutsyk O. O. – postgraduate student of the 1st year of studying of Department of History and Culture of Ukraine, Head of Scientific association of students, postgraduate students, doctoral students and young scientists of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.

Lyalka V. S.  – postgraduate student of the 1st year of studying, teacher of the Department of Pedagogy, Theory and Methods of Primary education of SHEI “Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University”.