ДЕМ’ЯНЕНКО Борис Леонідович

ДЕМ’ЯНЕНКО Борис Леонідович

Доктор політичних наук, професор, декан соціоісторичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Народився 10 серпня 1968 року.

Місце народження – с. В’юнище Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Громадянин України.

Освіта: повна вища.

 

У 1992 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і педагогіка».

28 травня 1998 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Тоталітарні режими ХХ століття: системний аналіз нацистської моделі (1933-1945 роки)» та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13 січня 1999 р., протокол № 17-06/1, диплом кандидата наук ДК № 002259).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2000 р. протокол № 5/45-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і політології Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди (атестат доцента ДЦ № 001437).

 

15 травня 2012 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток кратологічних знань в Україні» та здобув науковий ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (рішення атестаційної колегії від 26 вересня 2012 р., диплом доктора наук ДД № 001190).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 січня 2014 р. протокол № 1/01-П присвоєно вчене звання професора кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди (атестат професора 12ПР № 009182).

 

Коло наукових інтересів: політологія, вітчизняна й зарубіжна кратологія, політична історія України, політична система сучасної України. 

Має 280 публікацій, серед яких 2 індивідуальні монографії, 7 навчальних посібників (у співавторстві, 1 рекомендований МОН України для студентів ВНЗ України), 10 енциклопедичних словників (у співавторстві, 3 рекомендовані МОН України для студентів ВНЗ України).

 

e-mail: _dem-@mail.ru