Публікації 

1.     Домбровська Леся. Національне виховання школярів – важливий аспект в діяльності майбутнього педагога. / Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика: [наук.-теорет. Посіб. / наук. Ред.. В.П. Коцур, О.І. Шапран, укл. О.М. Сергійчук]. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ». – Випуск 3: Сучасні проблеми підготовки майбутнього фахівця: інноваційний досвід і перспективи. – 2010. – 324 с. (С. 136-138). Тези

2.     Домбровська Леся. Корекційна програма подолання важковиховуваності підлітка-вихованця закладу інтернатного типу (практичний аспект). / Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики у студентських наукових дослідженнях: матеріали ІІІ студентської наукової Інтернет-конференції в рамках ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (Умань, 5-6 квітня 2011 р.) / [гол. ред. Побірченко Н.С.]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 160 с. (С. 43 - 46).  Тези

3.     Домбровська Леся. Сторінками історії села Вільне. / Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 24 листопада 2011 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 160 с. (С. 34-37). Тези

4.     Домбровська Леся. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» в процесі Болонського експерименту. / Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 24 листопада 2011 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 160 с. (С. 98-102).  Тези

5.     Домбровська Леся. Генезис бібліотечного фонду ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» в процесі Болонського експерименту 2004-2010 рр. / Матеріали ІІ міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2012 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 180 с. (С. 39-45).

6.     Домбровська Леся. «прикордонна місія ЄС «EUBAM»: Українсько-молдовська міждержавна взаємодія». / Сучасна молодіжна наука в Україні: зб. наук. Статей за матер. ІІІ міжвузів. студ. наук. конф., 25 грудня 2012 р. / Рада молодих учених університету, наукове студентське товариство університету. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.. 1 (3). – 194 с. (С. 27-30). Тези

7.     Коцур В.В., Домбровська Л.М. Особливості вивчення міжнародної безпеки у вищій школі України / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Materials of the VI International research and practice conference “Development of modern science and technics”, 1-3 November 2012, V2 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia” Ltd, 2012. – P. 69-72. Тези

8.     Коцур В.В., Домбровська Л.М. Етнополітична ситуація на теренах Південно-Східної України / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 грудня 2012 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2012. – С. 128-130. Тези

9.     Коцур В.В., Домбровська Л.М. Вірмени в етнополітичному просторі України 1991-2012 рр.: правова, культурна, громадська та релігійна самобутність / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.32. – С. 199-205.  Стаття.

10.   Коцур В.В., Домбровська Л.М. Національно-демократичний рух у Донбасі в кінці 80 –  на початку 90- х рр. ХХ ст.. / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.30. – С. 659-664. (Детальніше тут: https://confpol.webnode.com.ua/naukova-robota/kotsurvv/).

11.    Коцур В.В., Домбровська Л.М. Конгрес національних громад України як обєднуючий чиччик етнополітичних спільнот / Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 250 с. (С. 109-115). Стаття

12.    Домбровська Л.М. Нормативне підґрунтя участі національних меншин у громадсько-політичній діяльності України в кінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття / Л.М. Домбровська // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. Вип.82 (№3). – 484 с. (С. 74-79). Стаття

13.    Домбровська Л.М. Участь національних меншин в органах державної влади та місцевого самоврядування України кінця 80-х – 90-х рр. ХХ століття: історіографія / Л.М. Домбровська // Вісник Черкаського університету: серія історичні науки, 2014. Вип. №9 (302). – 149 с. (С. 22-27). Стаття

14.    Домбровська Л.М. Участь національно-культурних товариств та організацій у громадсько-політичній діяльності Народного Руху України (Lesia Dombrovska. Involvment of National Cultural Societies and Organizations in Social and Political Activities of Ukraine People’s Movement) / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin Faculty of Humanities Branch of Ukrainian Studies: Spheres of culture: Volume VII. – Lublin 2014. – s/ 566. (С. 511-518). Міжнародна Стаття

15.    Коцур Л.М. Участь організацій національних меншин України в суспільно-політичних рухах наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. / Л.М. Коцур // Вісник Черкаського університету: серія історичні науки, 2014. Вип. №19 (312). – 149 с. (С. 127-133). Стаття

16.    Коцур Л.М. Вплив Закону «Про мови в УРСР» на громадсько-політичну активність національних меншин в Україні / Л.М. Коцур // «Суспільні науки: виклики і сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 140 с. (С. 94-97). Тези

17.    Коцур Л.М. Національні меншини і влада України на початку 1990-х рр. : конструктивний діалог і втрачені перспективи / Л.М. Коцур // Вісник Черкаського університету: серія історія України, 2014. Вип. № 35 (328). – 98 с. (С. 90-96). Стаття

18.    Коцур Л. Енергетичні ресурси як фактор впливу на національну безпеку України / «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». Збірник наукових праць. – П-Хм., 2014. – 410 с. (115-120)

19.    Коцур Л. М. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. / Л. М. Коцур // Наукові записки з української історії : зб. наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2015 – Вип. № 36. – С. 132–139.

20.    Коцур Л. Участь національних меншин УРСР у парламентських виборах 1990 р. / Л. Коцур // Інноваційний семінар «Еволюція науково-освітніх програм для національних меншин». – Київ-Переяслав-Хмельницький, 2015. – 21 с.

21.     Коцур Л. Електоральні вподобання національних меншин під час виборів Президента України у 1990-х рр. / Л. Коцур // Збірник наукових статей за матеріалами IІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів 16-17 листопада 2015 р. Переяслав-Хмельницький. - 2015. - С. 60-66.

22.     Коцур Л. Інформаційна складова «гібридної» війни на теренах України / Л. Коцур / Збірник наукових праць "Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи" – Переяслав-Хмельницький, 2015 – С. 141–146.

23.      В. Коцур Л. Коцур. На шляху до європейської якості освіти: з досвіду впровадження Болонської декларації в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» - стаття до 30 річчя вузу, 2016. (Детальніше тут: https://confpol.webnode.com.ua/naukova-robota/kotsurvv/).

24.      Коцур Л. Мовна політика у діяльності Народного Руху України наприкінці 1980-х рр. / «Сучасні проблеми політичної системи України»: зб.наук.праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.] – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2016. – 225 с./ С. 118-127.